Author

admin

Letecké snímky obce 2016

by admin

Článok do regionálnych novín: V obci Teriakovce sa realizuje projekt na rozšírenie vodovodu

„Teriakovce – vodovod – rozšírenie“ je názov schváleného projektu, ktorý obec Teriakovce ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku v súčasnosti realizuje. Stavebné práce za účelom rozšírenia vodovodu začali v marci 2012. Hlavným cieľom projektu je trvalé zabezpečenie pitnej vody obyvateľom žijúcim v obci Teriakovce. Realizáciou projektu sa zabezpečí aj plnenie cieľov ako vytvorenie podmienok pre zahájenie individuálnej bytovej výstavby, zvýšenie podielu napojenosti obyvateľov obce na verejný vodovod, či vytvorenie podmienok pre hospodársko-sociálny rozvoj. Stavebné práce pozostávajú z dobudovania rozvodnej vodovodnej siete v celkovej dĺžke 6,08 km, vybudovania čerpacej stanice, realizácie výtlačného a zásobného potrubia spolu s výstavbou vodojemu vrátane prístupovej cesty. Vybudovaním vodojemu sa zabezpečí potrebná akumulácia pitnej vody na zásobovanie v prípade výpadku zásobovania z verejného vodovodu a možného využitia v situáciách zabraňujúcich ohrozovanie života a zdravia obyvateľov Teriakoviec. Súčasťou projektu je samozrejme aj realizácia nových domových prípojok v tých častiach obce, kde chýba verejný vodovod, najmä v lokalitách, kde v poslednom období začala nová individuálna výstavba rodinných domov.

Stavbu realizuje vybraný dodávateľ na základe výsledku verejného obstarávania. Projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie – Kohézny fond prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu obce Teriakovce. Celková výška nenávratného finančného príspevku v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je 2 421 265,77 EUR.

Fotogaléria

0 FacebookTwitterPinterestEmail

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie  v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Názov projektu: Teriakovce – splašková kanalizácia

Projekt je zameraný na zabezpečenie čo najväčšieho počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu v obci Teriakovce prostredníctvom výstavby verejnej kanalizácie.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je výstavba verejnej kanalizácie v obci Teriakovce.

Špecifický cieľ projektu 1:  Zabezpečenie čo najväčšieho počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu v obci Teriakovce.

Výsledok projektu: Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí  (bez kanalizačných prípojok) v plánovanej dĺžke 7,917  km.

ITMS: 24110110117

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2010

Dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2015

Celkové náklady projektu: 4 284 953,30 €

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 4 070 705,64 €

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

www.minzp.sk

www.opzp.sk

Projekt „Teriakovce – splašková kanalizácia“ je zrealizovaný

0 FacebookTwitterPinterestEmail