ZŠ Lesnícka - Deň otvorených dverí a Zápis do prvého ročníka 2023/2024

Čítať ďalej...

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.4/2021 Územného plánu obce Teriakovce"

Čítať ďalej...

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

Čítať ďalej...

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci marec 2023

Čítať ďalej...

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VVN/ZVN vedení formou verejnej vyhlášky

Čítať ďalej...

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI TERIAKOVCE ZA ROK 2022

Čítať ďalej...

Urbariát Teriakovce - pozemkové spoločenstvo - OZNÁMENIE O KONANÍ ZHROMAŽDENIA SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV

Čítať ďalej...

Protest proti neriešeniu energetickej krízy...

Aj obec Teriakovce sa zapája do protestu proti neriešeniu energetickej krízy, ktorá má mimoriadne vážne a negatívne dosahy na plnenie základných úloh samospráv...

Preto v čase od 19:00 hod. bude v našej obci vypnuté verejné osvetlenie na polhodiny.

Podávanie priznaní k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a k poplatku za komunálny odpad na rok 2023 - dôležité informácie

Čítať ďalej...

ZVOZOVÝ KALENDÁR NA ROK 2023

Čítať ďalej...

Vykurovacia sezóna

Čítať ďalej...

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TERIAKOVCE

Čítať ďalej...

OPATRENIA NA KONTROLU A ZABRÁNENIE ŠÍRENIA NÁKAZY MORU VČELIEHO PLODU

Čítať ďalej...

POMENOVANIE ULÍC V OBCI TERIAKOVCE - MANUÁL

Čítať ďalej...

VZN č.11/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Čítať ďalej...

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej...

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej...

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej...

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej...

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška, Na kruhu

Čítať ďalej...

Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Čítať ďalej...

Veľkonočné sviatky

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Čítať ďalej...

Míkuláš 2015

Oz v Teriakovciach v spolupráci s 33. ZBOROM ORDO-SALINAE  pozývaju detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) o 16°°hod.v sále KD

Zároveň sa uskutoční aj otvorenie Klubu mladých

Štefanská zábava

Čítať ďalej...

Riadne zasadnutie poslancov OZ

Čítať ďalej...

Uzavierka strelnice November

Uzavierka priestorov strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci November 2015

Strelnica November

Čítať ďalej...

Uzavretie strelnice November 2015

Čítať ďalej... 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023