Pozvánka na prednášku - Ako vychovať nerozbitné deti v 21. storočí

Čítať ďalej...

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Čítať ďalej...

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ v Teriakovciach

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "INS_FTTH_PO_PO_JUST_01_Teriakovce"

Čítať ďalej...

Uzavretie strelnice - november 2019

Čítať ďalej...

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie "Obytný súbor rodinných domov Teriakovce na Kruhu I, stavba č.1-4 (5)

Čítať ďalej...

Katarínska veselica v Teriakovciach

Starosta obce Teriakovce v spolupráci s kultúrnou komisiou Vás srdečne pozývajú na Katarínsku veselicu, ktorá sa bude konať v sobotu 23. novembra 2019 o 20°° hod. v sále kultúrneho domu v Teriakovciach.

Do tanca zahrá skupina MUZIKUS.

Cena vstupenky pre jednu osobu je 15€. Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade počas úradných hodín.

Čítať ďalej...

Vykurovanie - 2019

Čítať ďalej...

Dotazník - Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja

Odkaz na dotazník: Dotazník

 

 

Oznam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci Október 2019

Čítať ďalej...

Družstvo AGROPLUS - oznam o vyplácaní nájomného

Družstvo AGROPLUS Prešov oznamuje vlastníkom pôdy, že od 02.10.2019 do 30.10.2019 v dňoch pondelok - streda - piatok v čase od 8°° do 13°° hod. bude na stredisku Solivar vyplácať nájomné finančnou formou.

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej...

Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa

Čítať ďalej...

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Čítať ďalej...

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Čítať ďalej...

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej...

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Pozrite si dosiahnuté úspechy našej obce

NIS SR týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá, že za rok 2016 bola obec Teriakovce vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

Čítať ďalej...

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej...

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej...

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

Miroslav Angelovič
Starosta obce

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška, Na kruhu

Čítať ďalej...

Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Čítať ďalej...

Veľkonočné sviatky

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Čítať ďalej...

Míkuláš 2015

Oz v Teriakovciach v spolupráci s 33. ZBOROM ORDO-SALINAE  pozývaju detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) o 16°°hod.v sále KD

Zároveň sa uskutoční aj otvorenie Klubu mladých

Štefanská zábava

Čítať ďalej...

Riadne zasadnutie poslancov OZ

Čítať ďalej...

Uzavierka strelnice November

Uzavierka priestorov strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci November 2015

Strelnica November

Čítať ďalej...

Uzavretie strelnice November 2015

Čítať ďalej...Aktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2019