OZNÁMENIE - Prerokovanie "upraveného Návrhu zmien a doplnkov č.4/2021 Územného plánu obce Teriakovce po zapracovaní pripomienok a požiadaviek" - oznámenie o prerokovaní

Čítať ďalej...

NÁVRH ROZPOČTU OBCE TERIAKOVCE NA ROK 2023 A NA ROKY 2023-2025

Čítať ďalej...

MIKULÁŠ V TERIAKOVCIACH 2022

Čítať ďalej...

REFERENDUM 2023 - e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Čítať ďalej...

REFERENDUM 2023 - Informácie pre voliča

Čítať ďalej...

REFERENDUM 2023 - Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Čítať ďalej...

REFERENDUM 2023 - Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

Čítať ďalej...

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci november 2022

Čítať ďalej...

Vykurovacia sezóna

Čítať ďalej...

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TERIAKOVCE

Čítať ďalej...

OPATRENIA NA KONTROLU A ZABRÁNENIE ŠÍRENIA NÁKAZY MORU VČELIEHO PLODU

Čítať ďalej...

Zvozový kalendár na rok 2022

Čítať ďalej...

POMENOVANIE ULÍC V OBCI TERIAKOVCE - MANUÁL

Čítať ďalej...

VZN č.11/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Čítať ďalej...

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej...

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej...

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej...

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej...

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

Miroslav Angelovič
Starosta obce

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška, Na kruhu

Čítať ďalej...

Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Čítať ďalej...

Veľkonočné sviatky

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Čítať ďalej...

Míkuláš 2015

Oz v Teriakovciach v spolupráci s 33. ZBOROM ORDO-SALINAE  pozývaju detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) o 16°°hod.v sále KD

Zároveň sa uskutoční aj otvorenie Klubu mladých

Štefanská zábava

Čítať ďalej...

Riadne zasadnutie poslancov OZ

Čítať ďalej...

Strelnica November

Čítať ďalej...

Uzavretie strelnice November 2015

Čítať ďalej...

Uzavierka strelnice November

Uzavierka priestorov strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci November 2015

!!! Vývoz odpadu

Náhradný termín za neuskutočnený vývoz komunálneho odpadu z 8.10.2015 (česť obce nebola odvezená pre pokládku asfaltu na ceste) bede v utorok 13.10.2015 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2022