Riešenie migračných výziev v obci Teriakovce

Čítať ďalej...

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci OKTÓBER 2023

Čítať ďalej...

VÝLET NA ZBOJNÍCKY HRAD - POZVÁNKA

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "PO IBV Teriakovce Na Kruhu"

Čítať ďalej...

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci september 2023 - OPRAVA č.2

Čítať ďalej...

Všeobecne záväzné nariadenie obce Teriakovce č.2/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.4/2021 Územného plánu obce Teriakovce

Čítať ďalej...

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2023 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Čítať ďalej...

VÝZVA POSLANCOV PSK 2023

Čítať ďalej...

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2023 - Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Teriakovce

Čítať ďalej...

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2023 - oznámenie o utvorení volebného okrsku

Čítať ďalej...

Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov

Čítať ďalej...

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2023 - Informácie pre voliča

Čítať ďalej...

Registrácia detí na futbalové tréningy v Teriakovciach

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddDD43-alOygACrIuYjrWEFbF_68nVU46Z9kopm6bpgge6IQ/viewform?usp=sf_link

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 "Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce"

Čítať ďalej...

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

Čítať ďalej...

Protest proti neriešeniu energetickej krízy...

Aj obec Teriakovce sa zapája do protestu proti neriešeniu energetickej krízy, ktorá má mimoriadne vážne a negatívne dosahy na plnenie základných úloh samospráv...

Preto v čase od 19:00 hod. bude v našej obci vypnuté verejné osvetlenie na polhodiny.

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TERIAKOVCE

Čítať ďalej...

VZN č.11/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Čítať ďalej...

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej...

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej...

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej...

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej...

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška, Na kruhu

Čítať ďalej...

Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Čítať ďalej...

Veľkonočné sviatky

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Čítať ďalej...

Štefanská zábava

Čítať ďalej...

Míkuláš 2015

Oz v Teriakovciach v spolupráci s 33. ZBOROM ORDO-SALINAE  pozývaju detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) o 16°°hod.v sále KD

Zároveň sa uskutoční aj otvorenie Klubu mladých

Riadne zasadnutie poslancov OZ

Čítať ďalej... 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023