Pozvánka na benefičný koncert - HARMÓNIA DOBRA

Čítať ďalej...

DEŇ ZEME V TERIAKOVCIACH

Čítať ďalej...

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V TERIAKOVCIACH r.2024

Čítať ďalej...

ZÁPISNICA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE O PRIEBEHU A VÝSLEDKU HLASOVANIA VO VOLEBNOM OKRSKU VO VOĽBÁCH PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 2. kolo

Čítať ďalej...

Oznam o uložení návnad s očkovacou látkou proti besnote líšok

Čítať ďalej...

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci APRÍL 2024 - oprava č.1

Čítať ďalej...

Základná škola Lesnícka - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA A DO ÚVODNÉHO A 1. ROČNÍKA PRE DETI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU

Čítať ďalej...

ZÁPISNICA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE O PRIEBEHU A VÝSLEDKU HLASOVANIA VO VOLEBNOM OKRSKU VO VOĽBÁCH PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23.3.2024

Čítať ďalej...

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci APRÍL 2024

Čítať ďalej...

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VVN/ZVN vedení formou verejnej vyhlášky (stožiar 65 - 66)

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU PRE VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2024

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE PRE VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2024

Čítať ďalej...

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Čítať ďalej...

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV POLICAJNÉHO ZBORU SR

Čítať ďalej...

Pomoc rodine zhoreného domu z Teriakoviec

Čítať ďalej...

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 8.6.2024 - Informácie pre voliča

Čítať ďalej...

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Čítať ďalej...

Vzdelávaj sa! o.z. - možnosť podporiť MŠ Teriakovce

Čítať ďalej...

ROČNÝ PROJEKT ORGANIZÁCIE MHD NA ROK 2024

Čítať ďalej...

ZVOZOVÝ KALENDÁR 2024

Čítať ďalej...

Riešenie migračných výziev v obci Teriakovce

Čítať ďalej...

VÝZVA POSLANCOV PSK 2023

Čítať ďalej...

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 "Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce"

Čítať ďalej...

Protest proti neriešeniu energetickej krízy...

Aj obec Teriakovce sa zapája do protestu proti neriešeniu energetickej krízy, ktorá má mimoriadne vážne a negatívne dosahy na plnenie základných úloh samospráv...

Preto v čase od 19:00 hod. bude v našej obci vypnuté verejné osvetlenie na polhodiny.

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TERIAKOVCE

Čítať ďalej...

VZN č.11/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Čítať ďalej...

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej...

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej...

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej...

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej...

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce. 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024