Uzavretie strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci Jún 2020 - doplnenie

Čítať ďalej: Uzavretie strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci Jún 2020 - doplnenie

DPMP - oznam o doplnení školských spojov do premávky MHD na mesiac jún

Čítať ďalej: DPMP - oznam o doplnení školských spojov do premávky MHD na mesiac jún

Urbariát Teriakovce - Oznámenie o konaní Zhromaždenia spoločenstva vlastníkov

Čítať ďalej: Urbariát Teriakovce - Oznámenie o konaní Zhromaždenia spoločenstva vlastníkov

Verejná vyhláška - "FTTH_PO_IBV_Teriakovce_Pod Roveň"

Čítať ďalej: Verejná vyhláška - "FTTH_PO_IBV_Teriakovce_Pod Roveň"

OZNAM - VVS, a.s.

VVS, a.s. oznamuje,

že na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti mimoriadne odpočty, ktoré mali byť realizované od 1.6.2020 do 30.6.2020 ako aj zvyšovanie ceny vodného a stočného nebudú realizované.

Uzavretie strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci Jún 2020

Čítať ďalej: Uzavretie strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci Jún 2020

Kamerový systém v obci Teriakovce - OZNAM

Vážení občania,

určite ste si všimli, že v obci pribudli kamery - realizuje sa projekt Vybudovanie kamerového systému v obci Teriakovce. Kamery sú doposiaľ nefunkčné. O ich zapojení Vás budeme včas informovať.

Upozornenie

Vážení občania,

žiadame Vás, aby ste nezhromažďovali vrecia s odpadom a akýkoľvek iný odpad v priestoroch obecného úradu a jeho okolí. Nádoby na odpad pri obecnom úrade sú určené výlučne pre potreby obecného úradu a kultúrneho domu.

Zápis do Materskej školy Teriakovce na školský rok 2020/2021

Čítať ďalej: Zápis do Materskej školy Teriakovce na školský rok 2020/2021

DPMP - predĺženie doby platnosti zakúpených predplatených cestovných lístkov

Čítať ďalej: DPMP - predĺženie doby platnosti zakúpených predplatených cestovných lístkov

OZNAM Mesta Prešov - Stavebného úradu

Čítať ďalej: OZNAM Mesta Prešov - Stavebného úradu

Opatrenia a usmernenia - COVID-19

Čítať ďalej: Opatrenia a usmernenia - COVID-19

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.3.2020

Čítať ďalej: Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.3.2020

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2020

Čítať ďalej: Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v...

Usmernenia v súvislosti s vírusom COVID-19

Čítať ďalej: Usmernenia v súvislosti s vírusom COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Čítať ďalej: Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o...

Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Čítať ďalej: Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o...

Zvozový kalendár 2020

Čítať ďalej: Zvozový kalendár 2020

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej: Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej: Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej: Stretnutie s Mikulášom

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej: "Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

Miroslav Angelovič
Starosta obce

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej: 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Verejná vyhláška, Na kruhu

Čítať ďalej: Verejná vyhláška, Na kruhu

Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Čítať ďalej: Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Veľkonočné sviatky

Čítať ďalej: Veľkonočné sviatky

Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Čítať ďalej: Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Štefanská zábava

Čítať ďalej: Štefanská zábava

Míkuláš 2015

Oz v Teriakovciach v spolupráci s 33. ZBOROM ORDO-SALINAE  pozývaju detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) o 16°°hod.v sále KD

Zároveň sa uskutoční aj otvorenie Klubu mladých

Riadne zasadnutie poslancov OZ

Čítať ďalej: Riadne zasadnutie poslancov OZAktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2020