ŠKOLENIE 7.6.-9.6.2023

OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS DŇOV 7.6. - 9.6.2023 BUDE OBECNÝ ÚRAD ZATVORENÝ Z DÔVODU ABSOLVOVANIA ŠKOLENIA.

ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

KOLEKTÍV OCÚ TERIAKOVCE

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 "Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce"

Čítať ďalej: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 "Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce"

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci JÚN 2023

Čítať ďalej: Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci JÚN 2023

Informácia o realizácii zisťovania IKT v roku 2023

Čítať ďalej: Informácia o realizácii zisťovania IKT v roku 2023

ACTIVE ME - informácie o projekte

Čítať ďalej: ACTIVE ME - informácie o projekte

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

Čítať ďalej: Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

Protest proti neriešeniu energetickej krízy...

Aj obec Teriakovce sa zapája do protestu proti neriešeniu energetickej krízy, ktorá má mimoriadne vážne a negatívne dosahy na plnenie základných úloh samospráv...

Preto v čase od 19:00 hod. bude v našej obci vypnuté verejné osvetlenie na polhodiny.

ZVOZOVÝ KALENDÁR NA ROK 2023

Čítať ďalej: ZVOZOVÝ KALENDÁR NA ROK 2023

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TERIAKOVCE

Čítať ďalej: VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TERIAKOVCE

OPATRENIA NA KONTROLU A ZABRÁNENIE ŠÍRENIA NÁKAZY MORU VČELIEHO PLODU

Čítať ďalej: OPATRENIA NA KONTROLU A ZABRÁNENIE ŠÍRENIA NÁKAZY MORU VČELIEHO PLODU

VZN č.11/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Čítať ďalej: VZN č.11/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej: Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej: Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej: Stretnutie s Mikulášom

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej: "Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej: 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Verejná vyhláška, Na kruhu

Čítať ďalej: Verejná vyhláška, Na kruhu

Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Čítať ďalej: Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Veľkonočné sviatky

Čítať ďalej: Veľkonočné sviatky

Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Čítať ďalej: Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Míkuláš 2015

Oz v Teriakovciach v spolupráci s 33. ZBOROM ORDO-SALINAE  pozývaju detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) o 16°°hod.v sále KD

Zároveň sa uskutoční aj otvorenie Klubu mladých

Štefanská zábava

Čítať ďalej: Štefanská zábava

Riadne zasadnutie poslancov OZ

Čítať ďalej: Riadne zasadnutie poslancov OZ

Strelnica November

Čítať ďalej: Strelnica November

Uzavierka strelnice November

Uzavierka priestorov strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci November 2015

Uzavretie strelnice November 2015

Čítať ďalej: Uzavretie strelnice November 2015

!!! Vývoz odpadu

Náhradný termín za neuskutočnený vývoz komunálneho odpadu z 8.10.2015 (česť obce nebola odvezená pre pokládku asfaltu na ceste) bede v utorok 13.10.2015

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Čítať ďalej: Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Uzavretie strelnice September 2015ierka

Čítať ďalej: Uzavretie strelnice September 2015ierka 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023