Verejná vyhláška - začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH PO IBV Teriakovce Pod Roveň

Čítať ďalej: Verejná vyhláška - začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH PO IBV...

Informácia o začatí konania OŽPaDI/14248/1/2019/CB

Čítať ďalej: Informácia o začatí konania OŽPaDI/14248/1/2019/CB

Vykurovanie - 2019

Čítať ďalej: Vykurovanie - 2019

Dotazník - Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja

Odkaz na dotazník: Dotazník

 

 

Oznam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci Október 2019

Čítať ďalej: Oznam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci Október 2019

Družstvo AGROPLUS - oznam o vyplácaní nájomného

Družstvo AGROPLUS Prešov oznamuje vlastníkom pôdy, že od 02.10.2019 do 30.10.2019 v dňoch pondelok - streda - piatok v čase od 8°° do 13°° hod. bude na stredisku Solivar vyplácať nájomné finančnou formou.

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2019

Čítať ďalej: Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2019

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej: Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa

Čítať ďalej: Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Čítať ďalej: Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Čítať ďalej: Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej: Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Pozrite si dosiahnuté úspechy našej obce

NIS SR týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá, že za rok 2016 bola obec Teriakovce vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

Čítať ďalej: Pozrite si dosiahnuté úspechy našej obce

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej: Stretnutie s Mikulášom

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej: "Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

Miroslav Angelovič
Starosta obce

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej: 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Verejná vyhláška, Na kruhu

Čítať ďalej: Verejná vyhláška, Na kruhu

Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Čítať ďalej: Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Veľkonočné sviatky

Čítať ďalej: Veľkonočné sviatky

Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Čítať ďalej: Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Míkuláš 2015

Oz v Teriakovciach v spolupráci s 33. ZBOROM ORDO-SALINAE  pozývaju detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) o 16°°hod.v sále KD

Zároveň sa uskutoční aj otvorenie Klubu mladých

Štefanská zábava

Čítať ďalej: Štefanská zábava

Riadne zasadnutie poslancov OZ

Čítať ďalej: Riadne zasadnutie poslancov OZ

Strelnica November

Čítať ďalej: Strelnica November

Uzavierka strelnice November

Uzavierka priestorov strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci November 2015

Uzavretie strelnice November 2015

Čítať ďalej: Uzavretie strelnice November 2015

!!! Vývoz odpadu

Náhradný termín za neuskutočnený vývoz komunálneho odpadu z 8.10.2015 (česť obce nebola odvezená pre pokládku asfaltu na ceste) bede v utorok 13.10.2015

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Čítať ďalej: Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Uzavretie strelnice September 2015ierka

Čítať ďalej: Uzavretie strelnice September 2015ierkaAktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2019