Uzavretie strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci apríl 2021

Čítať ďalej: Uzavretie strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci apríl 2021

Základná škola Lesnícka - ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO A PRÍPRAVNÉHO ROČNÍKA

Čítať ďalej: Základná škola Lesnícka - ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO A PRÍPRAVNÉHO ROČNÍKA

Samosčítanie obyvateľov v obci Teriakovce

Vážení obyvatelia obce Teriakovce,

od začiatku elektronického sčítania obyvateľov ubehlo už viac ako 4 týždne, teda samosčítanie končí už o 2 týždne, 31. marca 2021.

Preto si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste si uvedomili, že asistované sčítanie, ktoré bude nasledovať po elektronickom sčítaní obyvateľov, bude trvať 6 týždňov a je určené výlučne pre digitálne vylúčené osoby, čiže pre osoby bez pripojenia na internet, pre seniorov, osamelých seniorov, pre osoby umiestnené v sociálnych zariadeniach, osoby zdravotne indisponované, a osoby marginalizovaných rómskych komunít.

Žiadame osoby, ktoré nespadajú medzi digitálne vylúčené osoby, aby sa riadne sčítali počas samosčítania obyvateľov, t.j. do 31.3.2021.

Prosíme rodinných príslušníkov, aby pomohli svojim blízkym so samosčítaním.

SODB 2021 - Spoločné tlačové vyhlásenie Štatistického úradu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

Čítať ďalej: SODB 2021 - Spoločné tlačové vyhlásenie Štatistického úradu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021

Čítať ďalej: Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021

ZŠ Lesnícka - zápis do prípravného a prvého ročníka 2021/2022

Čítať ďalej: ZŠ Lesnícka - zápis do prípravného a prvého ročníka 2021/2022

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Po prvýkrát to bude výlučne elektronicky - sám, na kontaktnom mieste, ktoré bude na Obecnom úrade, alebo s asistovanou službou.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 (tzn. ak sa občan ožení, vydá 05.01.2021, berie sa stav k 31.12.2020, čiže slobodný/á).

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa 6 kalendárnych týždňov.

Ďalšie informácie budeme včas aktualizovať. 

Čítať ďalej: SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

KAMEROVÝ SYSTÉM V OBCI TERIAKOVCE - UPOZORNENIE

Oznamujeme občanom, že verejné priestranstvá v katastrálnom území obce Teriakovce sú monitorované kamerovým systémom so záznamom.

ZVOZOVÝ KALENDÁR 2021

Čítať ďalej: ZVOZOVÝ KALENDÁR 2021

VZN č.11/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Čítať ďalej: VZN č.11/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej: Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej: Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej: Stretnutie s Mikulášom

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej: "Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

Miroslav Angelovič
Starosta obce

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej: 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Verejná vyhláška, Na kruhu

Čítať ďalej: Verejná vyhláška, Na kruhu

Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Čítať ďalej: Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Veľkonočné sviatky

Čítať ďalej: Veľkonočné sviatky

Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Čítať ďalej: Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Míkuláš 2015

Oz v Teriakovciach v spolupráci s 33. ZBOROM ORDO-SALINAE  pozývaju detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) o 16°°hod.v sále KD

Zároveň sa uskutoční aj otvorenie Klubu mladých

Štefanská zábava

Čítať ďalej: Štefanská zábava

Riadne zasadnutie poslancov OZ

Čítať ďalej: Riadne zasadnutie poslancov OZ

Strelnica November

Čítať ďalej: Strelnica November

Uzavierka strelnice November

Uzavierka priestorov strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci November 2015

Uzavretie strelnice November 2015

Čítať ďalej: Uzavretie strelnice November 2015

!!! Vývoz odpadu

Náhradný termín za neuskutočnený vývoz komunálneho odpadu z 8.10.2015 (česť obce nebola odvezená pre pokládku asfaltu na ceste) bede v utorok 13.10.2015

Uzavretie strelnice September 2015ierka

Čítať ďalej: Uzavretie strelnice September 2015ierka

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Čítať ďalej: Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2021