Výzva na predloženie cenovej ponuky - Úprava a oprava priekopy pred parcelou 95

 

 

 

 

Obec Teriakovce, Obecný úrad Teriakovce 54, 080 05 Prešov - Solivar

 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

zákazka s nízkou hodnotou

Stavebné práce a dodanie materiálu na (zákazku s nízkou hodnotou)

 

Teriakovce - výstavba a modernizácia chodníkov.

SO 02 Úprava a oprava priekopy pred parcelou 95

 

1.           Identifikácia obstarávateľa:

            Názov:                               Obec Teriakovce

               Sídlo:                                  Teriakovce 54, 080 05  Prešov - Solivar

               Kontaktná osoba:           Miroslav Angelovič, starosta obce

               IČO:                                    00 327 859         

               Tel. kontakt:                     051/771 67 02

               E-mail. adresa:                 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

2.           Identifikácia predmetu obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodanie materiálu (zákazka s nízkou hodnotou) Teriakovce - výstavba a modernizácia chodníkov. SO 02 Úprava a oprava priekopy pred parcelou 95.

 

3.           Komunikácia

               Súťažné dokumenty Vám budú zaslané na základe vyžiadania na adrese :

               mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

               Obec Teriakovce

               Teriakovce 54

               080 05 Prešov

               Adresa kontaktného miesta odkiaľ možno získať ďalšie informácie

               Obec Teriakovce

               Teriakovce 54

               080 05 Prešov,

               Kontaktná osoba

               Miroslav Angelovič

               Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

               Mob.: 0904 512 554

               Tel.:  +421 51 7716702

              

4.           Financovanie predmetu obstarávania

Predmet zákazky je financovaný z rozpočtu obce Teriakovce

 

5.           Stručný opis zákazky

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je.  Odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch navrhovanou dažďovou kanalizáciou, ktorá je umiestnená v trase jestvujúcej priekopy. Priepust pod parcelou 95 je v dezolátnom stave. Navrhnuté je osadenie sútokovej šachty v priekope a vedľa priepustu. Navrhnuté je prekrytie priekopy potrubím DN 1000 a zakrytie ho zeleným pásom. Do sútokovej šachty sa zaústi, navrhnuté prekrytie priekopy. Do sútokovej šachty sa zaústi aj prekrytie rigola potrubím DN 400. Na zachytenie vôd na konci bude slúžiť lomová šachta, kde sa zaústi jestvujúci priepust.. Na zachytávanie dažďových vôd z cesty bude slúžiť hydrožľab, ktorý sa zaústi do dažďovej kanalizácie DN 100.

 

4.           Predpokladaná hodnota zákazky

               24. 450,-€ bez DPH

 

5.           Podmienky účasti                 

Jednotliví uchádzači  predložia k cenovej ponuke aj doklad o oprávnení poskytovať službu  (neoverená kópia, resp. internetová kópia výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra). V prípade, že je uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie, je platným dokladom aj kópia potvrdenia úradu pre verejné obstarávanie.

 

6.           Lehoty                 

Predloženia cenovej ponuky:                      30.11.2016 do 15.00

                                                                          osobné doručenie – v pracovnej dobe 08.00 – 15.00

 

7.           Podmienky predloženia cenovej ponuky:

               a/ Uchádzač k vypracovaniu návrhuceny použije zoznam položiek predmetu zákazky, ktorí tvorí prílohu č.2 Zadanie s výkazom výmer

               b/ Zadanie s výkazom výmer je potrebné oceniť ponukovými cenami a priložiť ako súčasť Ponukového listu príloha č.1. Je nutné oceniť všetky položky jednotlivými cenami, cenami za položky a uviesť súčet cien.

               c/ Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH, hodnotu DPH a Celkovú cenu za predmet zákazky do ktorej bude zahrnutá DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie.

                   Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH ale uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky

               d/ Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie kritéria               

              e/ Uvádzane počty množstvá, ako aj názvy jednotlivých položiek uvedených v zozname  Zadanie s výkazom výmer nie je prípustné meniť.

               f/ Cena je maximálna a nebude ju možné meniť smerom hore, musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou  sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

               g/ Navrhovaná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k dodaniu a zhotoveniu predmetu zákazky a primeraný zisk. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.

 

8.           Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky:

            Názov:                 Obec Teriakovce

               Sídlo:                   Teriakovce 54,

080 05  Prešov -  Solivar

               Kontaktná osoba:           Miroslav Angelovič, starosta obce

a/ Ponuka a všetky doklady tejto výzvy musia byť predložené v uzavretej obálke označenej heslom

 „ Neotvárať – ponuka“

b/ Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované a budú vrátené uchádzačovi neotvorené.

 

 

9.           Kritérium hodnotenia:

               Hodnotenie bude vykonané podľa kritéria Celková cena za predmet zákazky.

 

10.         Ostatné informácie:

Výhercovi bude vystavená objednávka  program realizácie jednotlivých dodávok bude spresnený po vzájomnej dohode.

 

 

Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie tejto zákazky.

 

V Teriakovciach, 10.11.2016

 

                                                                                                          –––––––––––––––––––––

                                                                                                                                     Miroslav Angelovič

                                                                                                                                     starosta obce

 

 

Prílohy: 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023