VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“

Obecný úrad Teriakovce, Teriakovce č.54, 080 05 Prešov-Solivar

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“) na poskytnutie služby s názvom:

„Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Teriakovce

Sídlo: Obecný úrad Teriakovce, Teriakovce 54, 080 05 Prešov

ICO: 00327859

DIČ: 2020548211

Štatutárny orgán: Miroslav Angelovič

Web: www.teriakovce.sk

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktná osoba: Ing. Karol Fábry - pre proces verejného obstarávania

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., tel.č.: +421 517713873

 1. Názov a opis predmetu zákazky: „Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“

Predmetom zákazky je výmena a zateplenie podlahovej konštrukcie v miestnosti 1.01, vnútorná elektroinštalácia, úprava povrchov stien a stropov, montáž sadrokartónového podhľadu, výmena výplni otvorov a výmena rozvodov vody a kanalizácie pre nové zariadenie kuchyne. Hlavnými bodmi rekonštrukcie sú: Rekonštrukcia podlahy, Vnútorná elektroinštalácia, Výmena výplni otvorov, Úprava povrchov stien a stropov, Výmena rozvodov vody a kanalizácie pre nové zariadenie kuchyne.

Pokiaľ je v texte uvedený konkrétny výrobok, alebo značka, uchádzač môže oceniť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, pre ktorý sú určené.

 1. Druh zákazky:

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavné CPV: 45000000-7 Stavebné práce

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 24 999,16 EUR bez DPH
 1. Komplexnosť predmetu zákazky:

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. Obecný úrad Teriakovce, Teriakovce č.54, 080 05 Prešov-Solivar

 1. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

 1. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Miesto dodania: Obec Teriakovce

Termín dodania: do 6 mesiacov odo dňa začatia (Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska)

 1. Podmienky účasti:

9.1 Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. musí preukázať, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.

9.2 Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

9.3 Uchádzač musí preukázať, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f), t.j. konflikt záujmov podľa § 23 ZoVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

 1. Obsah ponuky (v dvoch originálnych vyhotoveniach):

- Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktnú osobu, meno a priezvisko zodpovednej osoby (v prílohe)

- Návrh na plnenie kritéria (v prílohe)

- Vyplnený návrh zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou (v prílohe),

- Vyplnený výkaz výmer (v prílohe)

- Doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky1

- Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov uvedených v ponuke a súhlas so všetkými podmienkami predmetnej zákazky, vrátane súhlasu s návrhom zmluvných podmienok (v prílohe)

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v prílohe)

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je v konflikte záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (v prílohe)

 • CD nosič s vyplneným výkazom výmer v xls. verzii a scanom všetkých vyššie uvedených dokumentov vo formáte pdf. (kópiu originálnej ponuky - teda nie bez zakrytých podpisov a pečiatok).
 1. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

11.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

11.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.

11.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

Zmluvná cena celkom bez DPH : .................................. EUR

Sadzba DPH 20 % : .................................. EUR

Zmluvná cena celkom, vrátane DPH : .............................. EUR

11.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

 1. Predkladanie ponúk:

12.1 Spôsob predkladania ponúk:

 1. a) písomne poštou na adresu: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
 2. b) osobne na adresu uvedenú v bode a),

Pri predkladaní ponuky podľa bodu b) alebo c) uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený. Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode a),

- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),

- označenie: „Súťaţ – neotvárať!".

- heslo: „Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce

Upozornenie: Verejný obstarávateľ poţaduje predloţiť ponuku uchádzača v dvoch originálnych vyhotoveniach v listinnej podobe a jednu kópiu ponuky v nascanovanej verzii na CD/DVD nosiči (kópiu originálnej ponuky, teda nie bez zakrytých podpisov a pečiatok!) na adresu uvedenú v bode 12.1a)

12.2 Lehota na predloženie ponúk: do 16.10. 2019 do 13:00 hod.

12.3 Miesto predkladania ponúk: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

12.4 Jazyk predkladania ponúk: ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

 1. Otváranie obálok s ponukami

13.1 Obálky s ponukami sa otvárajú bez prítomnosti uchádzačov dňa: 16.10. 2019 o 13:30 hod.

13.2 Miesto otvárania obálok s ponukami: ako v bode 12.3

 1. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanovených kritérií:

14.1 Kritéria na hodnotenie ponúk za účelom výberu najnižšej ponuky – verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najnižšej ceny (§ 44 ods. 3 písm. c) zákona).

14.2 Uchádzač do svojho návrhu na plnenie kritéria uvedie svoju ponúknutú zmluvnú cenu v zložení: cena bez DPH, DPH a cena celkom v EUR vrátane DPH.

14.3 Obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť si pravosť a pravdivosť údajov predložených uchádzačom. Vyhodnocovať sa budú len tie ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené a boli zaradené do procesu vyhodnocovania.

14.4 Úspešným uchádzačom sa v danom postupe zadávania zákazky stane ten uchádzač, ktorého ponuka na základe pravidiel na uplatnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, bude mať najnižšiu cenu celkom.

 1. Zdroj financovania zákazky:

Poskytovateľom pomoci (zdroj financovania) je Pôdohospodárska platobná agentúra, Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020 prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Šafrán, o.z.

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu:

- Operačný program: 309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020

- Prioritná os: 309007 - 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

- Kategória regiónov: menej rozvinuté regióny

- Výzva prístupná na: https://www.massafran.sk

 1. Zmluva

16.1 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

16.2 Uchádzačom bude informácia o výsledku oznámená formou elektronickej komunikácie.

16.3 Verejný obstarávateľ uzavrie dohodu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 16. s úspešným uchádzačom verejného obstarávania, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najnižšia.

 1. Lehota viazanosti ponúk: do 31.10.2019
 1. Podmienky vykonania zákazky:

18.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk pre Program rozvoja vidieka 2014-2020.

18.2 Počas doby realizácie zákazky v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.

18.3 Ak je verejný obstarávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15 % a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 2 povinný uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.

18.4 Informácie k uplatneniu sociálneho aspektu a ostatné podmienky vykonania zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo.

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

19.1 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

19.2 Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to verejným obstarávateľom, poverenými zamestnancami verejného obstarávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými verejným obstarávateľom. Zároveň sa úspešný uchádzač zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada verejný obstarávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.

19.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných prostriedkov odstúpiť od zmluvy.

19.4 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 1. a) nebude predložená žiadna ponuka,
 2. b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve,
 3. c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

19.5 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená perom s nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

19.6 Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk.

19.7 Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na predkladanie ponúk a v návrhu zmluvy.

19.8 Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému

obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky.

19.9 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

19.10 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi.

19.11 Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť.

19.12 V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek z hospodárskych subjektov/uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v bode č. 1 tejto výzvy.

Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania:

Ing. Karol Fábry ................................................

Dátum: 08.10. 2019

Prílohy:

č. 1 Identifikačné údaje -

č. 2 Návrh na plnenie kritéria -

č. 3 Návrh Zmluvy o dielo -

č. 4 Výkaz výmer -

č. 5 Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov-

č. 6 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní -

č. 7 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO -

č. 8 Projektová dokumentácia

 

Zadanie v PDF formáte:  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023