VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“

Obec Teriakovce, Obecný úrad Teriakovce 54, 080 05 Prešov - Solivar

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

  • Názov adresy a kontaktné údaje: Obec Teriakovce, Teriakovce č. 54, 080 05 Prešov-Solivar
  • Webové sídlo (internetová adresa): https://www.teriakovce.sk/

Názov predmetu zákazky: Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Hlavný kód CPV: 45236110-4 – stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

Druh zákazky: stavebné práce

Stručný opis: predmetom zákazky je rekonštrukcia ihriska o rozmere 33x18 m, rekonštrukcia pozostáva z dodávky a montáže športového povrchu – umelého trávnika – nasledovných parametrov:

Vlákno PE monofilamentné

Výška vlákna 20 mm + 2 mm podložka

Hustota vpichov min. 22 000 vpichov/m2

Hmotnosť trávnika min. 2.200 g/m2

Dtex min. 6 600

Minimálna požadovaná záruka na trávnik: 8 rokov

Predpokladaná hodnota zákazky: 15 124,00 Eur bez DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu s DPH

Dĺžka trvania zákazky: max. 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Návrh zmluvy je súčasťou tejto výzvy.

Podmienky účasti: Uchádzač predloží doklad podľa § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a to ako originál alebo úradne overenú kópiu.

Použitie elektronickej aukcie: nie

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuku je potrebné doručiť na kontaktné miesto verejného obstarávateľa. Lehota na predkladanie ponúk poštovou zásielkou, resp. kuriérnou službou alebo doručených osobne uplynie dňa 22.10.2019 do 15:00. Ak uchádzač predloží ponuku po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ vráti ponuku neotvorenú uchádzačovi. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky je potrebné predložiť písomne na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením hesla „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“.

Obsah ponuky: Ponuku predložená uchádzačom bude obsahovať:

  1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa.
  2. Dokladovanie podmienok účasti podľa tejto výzvy
  3. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
  4. Rozpočet stavebných prác
  5. Technický list umelého trávnika

Termín otvárania ponúk: 23. 10. 2019 o 11:00

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.03.2020

V Teriakovciach,14.10.2019                                  

                                                                                                                                                    Miroslav Angelovič

                                                                                                                                                  starosta obce

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií -

Príloha č. 2 – Výkaz výmer -

Príloha č. 3 – Návrh zmluvy -

Príloha č. 4 – Technická štúdia -

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Miroslav Angelovič

                                                                                                                                     starosta obce


Zadanie:


Zápisnica z vyhodnotenia ponúk: 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023