VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Repasovaný malotraktor“

Obec Teriakovce, Obecný úrad Teriakovce 54, 080 05 Prešov - Solivar


Výzva na predloženie cenovej ponuky


podlimitná zákazka
poskytnutie služby
„Repasovaný malotraktor“


1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Obec Teriakovce
Sídlo: Teriakovce 54, 080 05 Prešov - Solivar
Kontaktná osoba: Miroslav Angelovič, starosta obce
IČO: 00 327 859
Tel. kontakt: 051/771 67 02
E-mail. adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


2. Identifikácia predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie repasovaného malotraktora, postupom verejného obstarávania na zákazku „Repasovaný malotraktor.“
(zákazka s nízkou hodnotou)


3. Komunikácia
Súťažné dokumenty tvoria prílohu tejto Výzvy
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Obec Teriakovce
Teriakovce 54
080 05 Prešov
Adresa kontaktného miesta odkiaľ možno získať ďalšie informácie
Obec Teriakovce
Teriakovce 54
080 05 Prešov,
Kontaktná osoba
Miroslav Angelovič
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mob.: 0904 512 554
Tel.: +421 51 7716702


4. Financovanie predmetu obstarávania
Predmet zákazky je financovaný z rozpočtu obce Teriakovce


5. Stručný opis zákazky
a) Verejný obstarávateľ vyhlasuje podlimitnú zákazku , predmetom je dodanie repasovaného malotraktora so snehovou radlicou hydraulicky naklápanou
a ovládanou, výkon 24HP, 4x4, uzávierka zadného diferenciálu, 4 rýchlostný kardan + 1 reverzný, 16 rýchlosti v pred, 16 rýchlosti v zad, posilňovač riadenia, bočné kopírovanie, topenie, klimatizácia a kabína, pre Obec Teriakovce, ktorým bude prevádzať zimnú údržbu ciest a chodníkov a používať ho tiež pri správe a údržbe obecného majetku.
b) Dodávateľ poskytne na dodaný tovar záruku na 1 rok, záručný a pozáručný servis v dosahu 10km od sídla Objednávateľa.


4. Predpokladaná hodnota zákazky
8 722,-€


5. Podmienky účasti
Jednotliví uchádzači predložia k cenovej ponuke aj doklad o oprávnení poskytovať službu (neoverená kópia, resp. internetová kópia výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra). V prípade, že je uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie, je platným dokladom aj kópia potvrdenia úradu pre verejné obstarávanie.


6. Lehoty
Predloženia cenovej ponuky do: 25.10.2019 do 15°°hod.
osobné doručenie – v pracovnej dobe 08.00 – 15.00


7. Podmienky predloženia cenovej ponuky:
a/ Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH, hodnotu DPH a Celkovú cenu za predmet zákazky do ktorej bude zahrnutá DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH ale uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky
b/ Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie kritéria
c/ Cena je maximálna a nebude ju možné meniť smerom hore, musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
d/ Navrhovaná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k dodaniu a zhotoveniu predmetu zákazky a primeraný zisk. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.


8. Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky:
Názov: Obec Teriakovce
Sídlo: Teriakovce 54,
080 05 Prešov - Solivar
Kontaktná osoba: Miroslav Angelovič, starosta obce
a/ Ponuka a všetky doklady tejto výzvy musia byť predložené v uzavretej obálke
b/ Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému
obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované a budú vrátené uchádzačovi neotvorené.


9. Kritérium hodnotenia:
Hodnotenie bude vykonané podľa kritéria Celková cena za predmet zákazky.


10. Ostatné informácie:
S výhercom bude podpísaná kúpna zmluva
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie tejto zákazky.


V Teriakovciach, 16.10.2019
–––––––––––––––––––––
Miroslav Angelovič
starosta obce

 

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérii -

Príloha č. 2 - Návrh zmluvy -

Zadanie - 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023