VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY "Zvýšenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách v obci Teriakovce, okr. Prešov"

 
Obec Teriakovce, Obecný úrad Teriakovce 54, 080 05 Prešov - Solivar
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

„Zvýšenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách v obci Teriakovce, okr. Prešov“

- objednávateľ:   Obec Teriakovce
- sídlo:    Teriakovce 54, 080 05 Prešov
- právna forma:     obec
- štatutárny orgán:  starosta obce zastúpený :
    Miroslav Angelovič

- miesto dodania:  Obecný úrad Teriakovce, Teriakovce 54, 080 05 Prešov
- bankové spojenie:  Prima banka   
- IBAN:    SK51 6500 0000 0088 1877 9002
- IČO:    00327859
- DIČ:    2020548211
- IČ DPH:   
- osoby oprávnené konať
  vo veciach technických: Miroslav Angelovič, Ing. Martin Šima,

1.Popis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je hlavne spracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia a návrhu bezpečnostných opatrení na ceste III. tr a miestnych komunikáciách v intraviláne obce Teriakovce za účelom zvýšenia bezpečnosti. Dokumentácia musí byť spracované v rozsahu potrebnom pre vydanie  rozhodnutia o určenia dopravného značenia príslušným správnym orgánom. Súčasťou dodanie dokumentácie je aj prerokovanie a zabezpečenie súhlasných stanovísk  príslušného dopravného inšpektorátu a správcu komunikácie.  Predbežný rozsah projektovej dokumentácie je daný prílohou č.1, v ktorej sú vyznačené nami navrhované problémové miesta.
Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť rozsah prác tejto zákazky v priebehu spracovania jej predmetu.

2.Podmienky účasti:
- Uviesť menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude akciu zabezpečovať, určiť hlavného inžiniera projektu, ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizácie stupňa A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb (§5 ods. 1a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov) pripadne kategórie I2 – inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb – podkategórie cesty a letisk. Projekčná prax  minimálne 5 rokov preukázaná pracovným životopisom. 
- Doložiť profesijné životopisy uvádzaných osôb.

3. Požiadavky na obsah dokumentácie
Dokumentácia bude vypracovaná v súlade s prílohami súťažných podkladov a musí rešpektovať príslušné technické a právne normy platné v dobe spracovania predmetu zákazky. Dokumentáciu objednávateľ požaduje dodať v slovenskom jazyku. 6x v tlačenej forme a 1x na CD vrátane výkazu výmer a rozpočtu.

 
4.Spôsob a lehoty prerokovania
Minimálne 2x počas spracovania dokumentácie.

5.Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH – na celý predmet zákazky:
do 5000 EUR

6.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
do 60 dní odo dňa doručenia objednávky objednávateľa zhotoviteľovi
 
7.Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
7.1. titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk;
7.2. doklady a dokumenty potrebné na preukázanie podmienok účasti uchádzačov, požadované vo výzve na predkladanie ponúk, taktiež aj výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie podnikať v danej oblasti;
7.3. návrh na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a vyplnené tabuľky  prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritérií.
7.4. zloženie pracovnej skupiny
7.5. uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení označenom ako „originál“ (písomná forma).
 
8.Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: do 20.12.2019 do 15°° hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obec Teriakovce , Teriakovce č.54, 080 005 Prešov

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérii -

Príloha č. 2 Dopravné značenie Teriakovce -

Zadanie - 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023