TERIAKOVCE – splašková kanalizácia

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie  v rámci Operačného programu Životné prostredie.
Názov projektu:
Teriakovce – splašková kanalizácia
Projekt je zameraný na zabezpečenie čo najväčšieho počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu v obci Teriakovce prostredníctvom výstavby verejnej kanalizácie.
Cieľ projektu: Cieľom projektu je výstavba verejnej kanalizácie v obci Teriakovce.
Špecifický cieľ projektu 1:  Zabezpečenie čo najväčšieho počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu v obci Teriakovce.

Výsledok projektu: Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí  (bez kanalizačných prípojok)
v plánovanej dĺžke 7,917 km.
ITMS: 24110110117
Dátum začatia realizácie projektu: 03/2010
Dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2015
Celkové náklady projektu: 4 284 953,30 €
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 4 070 705,64 €
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
www.minzp.sk           www.opzp.sk 

OBEC TERIAKOVCE 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023