Duchovný život

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej trojice v Prešove - Solivare.

Filiálka Teriakovce

Medzi filiálky, ktoré nemenili svoju "mater ecclesia" patrí malá dedinka Teriakovce. Spomína sa už roku 1419. Uvedený dátum netreba stotožňovať so vznikom obce samotnej.

Kostol sv. Michala archanjela sa nachádza v strede bývalého jadra obce. Doterajší výskum mu prisudzuje ranogotický pôvod. V súčasnosti pôsobí skôr barokovým vzhľadom i vnútorným zadelením, ktoré pochádza z doby reštaurácie kostola, ktorá sa konala roku 1742. Pôdorys kostola je jednoloďový.

Hlavný oltár pochádza z r. 1852. Okrem oltárneho obrazu sv. Michala sa na ňom nachádzajú plastiky apoštolov Petra a Pavla a po stranách svätostánku plastiky anjelov.

V súčasnosti je v obci využívaný nový kostol zasvätaný Božiemu milosrdenstvu.

Základný kameň bol pasvätený 25.9.2005 Mons. Alojzom Tkáčom, košiským arcibiskupom.

Konsekrácia sa konala 9.10.2011 a vykonal ju Mons. Stanislav Stolárik.

Tu si môžete pozrieť kostol vo fotogalérii.

 

Program bohoslužieb za celú farnosť Prešov - Solivar - na stránke farnosti

 
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024