Verejné obstáravania

by admin

zverejnené: 25.01.2022

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na stavebné práce s názvom: „Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“) na stavebné práce s názvom: „Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“

Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 4 Výkaz výmer

Príloha č. 5 Súhrnné čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 6 Projektová dokumentácia – el. verzia


zverejnené: 22.10.2021

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Informačno-navigačný systém Obce Teriakovce I. etapa“

Príloha č. 1 – Štúdia – navigačno informačný systém obec Teriakovce I etapa

Priloha č. 1a – Mapa

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérii

Príloha č. 3 – Návrh kúpnej zmluvy INS

Príloha č. 4 – Zápisnica z vyhodnotenia ponúk


zverejnené: 20.08.2021

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Teriakovce“

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérii

Príloha č. 2 – Zmluva – vzor

Príloha č.3 – Zápisnica z vyhodnotenia ponúk


zverejnené: 17.08.2021

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Teriakovce

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérii

Príloha č. 2 – Zápisnica z vyhodnotenia ponúk


zverejnené: 25.02.2020

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Zvýšenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách v obci Teriakovce, okr. Prešov“ Projekt dopravného značenia – výzva

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Dopravné značenie Teriakovce


zverejnené: 11.12.2019

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Zvýšenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách v obci Teriakovce, okr. Prešov“ Projekt dopravného značenia – výzva

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Dopravné značenie Teriakovce


zverejnené: 16.10.2019

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Repasovaný malotraktor“

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérii

Príloha č. 2 – Návrh zmluvy


zverejnené: 14.10.2019

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“ Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku – výzva

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č. 3 – Návrh zmluvy

Príloha č. 4 – Technická štúdia

Príloha č. 4 – Technická štúdia

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk


zverejnené: 08.10.2019

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“ Príloha Výzva na predloženie ponuky

Príloha č. 1 Identifikačné údaje

Príloha č. 2 Návrh uchadzáča na plnenie kriterií

Príloha č. 3 Zmluva o dielo

Príloha č. 4 Rozpočet

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 6 Čestné prehlásenie o neuložení zákazu

Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu


zverejnené: 27.10.2017

Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní – kamery Teriakovce

Príloha A Technické požiadavky

Príloha B Verejné priestranstvá určené na monitorovanie

Príloha C Kritéria na hodnotenie ponúk

Príloha D Návrh na plnenie kritérií

Príloha E návrh Zmluvy o dielo Teriakovce

Príloha F Polokov rozpočet

Príloha G Mapové podklady


zverejnené: 16.10.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Verejné osvetlenie v obci Teriakovce. 1. Priečne osvetlenie hlavnej cesty

Príloha č.1 – výkres

Príloha č.2 – výkaz – výmer

Príloha č.3 – zmluva o dielo


zverejnené: 22.02.2017

Výzva „Projekt verejného osvetlenia v obci Teriakovce

Projekt VO príloha .1

Výzva na predloženie cenovej ponuky


zverejnené: 08.02.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov obce Teriakovce


zverejnené: 10.11.2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Úprava a oprava priekopy pred parcelou 95

Príloha č. 1 Ponukový list

Príloha č. 2 Zadanie s výkazom výmer

Príloha č.3 Opis špecifikacia zakazky

Priloha c.4 – technicky popis