Splašková kanalizácia Teriakovce

by admin
9 zobrazení

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie  v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Názov projektu: Teriakovce – splašková kanalizácia

Projekt je zameraný na zabezpečenie čo najväčšieho počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu v obci Teriakovce prostredníctvom výstavby verejnej kanalizácie.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je výstavba verejnej kanalizácie v obci Teriakovce.

Špecifický cieľ projektu 1:  Zabezpečenie čo najväčšieho počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu v obci Teriakovce.

Výsledok projektu: Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí  (bez kanalizačných prípojok) v plánovanej dĺžke 7,917  km.

ITMS: 24110110117

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2010

Dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2015

Celkové náklady projektu: 4 284 953,30 €

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 4 070 705,64 €

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

www.minzp.sk

www.opzp.sk

Projekt „Teriakovce – splašková kanalizácia“ je zrealizovaný