Výstavba vodovodu Teriakovce

by admin
9 zobrazení

Článok do regionálnych novín: V obci Teriakovce sa realizuje projekt na rozšírenie vodovodu

„Teriakovce – vodovod – rozšírenie“ je názov schváleného projektu, ktorý obec Teriakovce ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku v súčasnosti realizuje. Stavebné práce za účelom rozšírenia vodovodu začali v marci 2012. Hlavným cieľom projektu je trvalé zabezpečenie pitnej vody obyvateľom žijúcim v obci Teriakovce. Realizáciou projektu sa zabezpečí aj plnenie cieľov ako vytvorenie podmienok pre zahájenie individuálnej bytovej výstavby, zvýšenie podielu napojenosti obyvateľov obce na verejný vodovod, či vytvorenie podmienok pre hospodársko-sociálny rozvoj. Stavebné práce pozostávajú z dobudovania rozvodnej vodovodnej siete v celkovej dĺžke 6,08 km, vybudovania čerpacej stanice, realizácie výtlačného a zásobného potrubia spolu s výstavbou vodojemu vrátane prístupovej cesty. Vybudovaním vodojemu sa zabezpečí potrebná akumulácia pitnej vody na zásobovanie v prípade výpadku zásobovania z verejného vodovodu a možného využitia v situáciách zabraňujúcich ohrozovanie života a zdravia obyvateľov Teriakoviec. Súčasťou projektu je samozrejme aj realizácia nových domových prípojok v tých častiach obce, kde chýba verejný vodovod, najmä v lokalitách, kde v poslednom období začala nová individuálna výstavba rodinných domov.

Stavbu realizuje vybraný dodávateľ na základe výsledku verejného obstarávania. Projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie – Kohézny fond prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu obce Teriakovce. Celková výška nenávratného finančného príspevku v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je 2 421 265,77 EUR.

Fotogaléria